Carpentier - Smart wood for nice places

Holzfassade
Privatwohnung

  • Holzart: Europäisches Scheunenholz
  • Architekt: Theunynck-Knockaert Architecten, Kortrijk
  • Auftragnehmer: Stefan Vandamme, Waardamme