Carpentier - Smart wood for nice places

Privacyverklaring

CARPENTIER HARDWOOD SOLUTIONS werkt actief mee aan de bescherming en veiligheid van uw gegevens.

Persoonsgegevens

Dit document is bedoeld om u te informeren omtrent het privacybeleid (verwerking van persoonlijke gegevens) dat wordt gehanteerd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of ‘GDPR’) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Wij behouden ons hierbij het recht voor om ons beleid aan te passen. De meest recente versie staat op de website.

CARPENTIER HARDWOOD SOLUTIONS is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens. Dit is een middelenverbintenis.

Indien u contact opneemt met de onderneming en gebruik wenst te maken van onze diensten, wordt aan u persoonlijke informatie gevraagd. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u de onderneming uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

Doeleinden en rechtsgrond voor verwerking

1. In het kader van onze activiteiten 

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor het maatschappelijk doel en het uitoefenen van onze activiteiten. Ze stellen ons in staat om onze klanten, leveranciers, correspondenten en tussenpersonen te identificeren en te contacteren in functie van een correct klanten-, order- en productiebeheer, alsook om de solvabiliteit op te volgen in functie van een correct facturatie en boekhoudbeheer.  Bij gelegenheid is er direct mailing in functie van het marketingbeleid.

2. Om uw vragen te kunnen beantwoorden

Indien u de onderneming contacteert per e-mail, via het contactformulier of telefonisch, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken in functie van de door u gestelde vraag/vragen.

3. Uit wettelijke verplichting

In het kader van wettelijke of deontologische verplichtingen.

4. In het geval van sollicitatie

Indien u ons contacteert in het kader van een sollicitatie, verwerken we de door u meegedeelde persoonlijke gegevens om u te contacteren ingevolge uw sollicitatie.  

5. Mits uw akkoord

In de andere gevallen zal voorafgaandelijk uw akkoord worden gevraagd.  

Toegang tot uw gegevens en overmaken aan derden

1. De verzamelde gegevens zijn enkel toegankelijk voor bepaalde werknemers en kaderleden binnen de onderneming. De onderneming neemt passende maatregelen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens, deze verwerken, aanpassen of vernietigen. Ook intern geldt er een policy om hierover te waken.

2. Persoonsgegevens worden naast een papieren versie verzameld via het softwarepakket, dat volgens de gebruikelijke beveiligingsstandaard is beschermd. De onderneming maakt gebruik van een derde partij(en) (‘verwerker’) voor bepaalde processen, zoals bijvoorbeeld het beheer (hosting) van de website, alsook een extern boekhouder voor de verwerking van de boekhouding. 

3. We stellen geen persoonlijke gegevens beschikbaar aan andere partijen, behoudens met uw akkoord, of indien wettelijk verplicht of door een rechter bevolen. Indien nodig voor de vooropgestelde doeleinden of om wettelijke redenen, kunnen uw persoonsgegevens wel gedeeld worden met derden of partners die rechtstreeks of onrechtstreeks met de onderneming verbonden zijn, bv. onderaannemers, derde aannemers (bv. stabiliteitsingenieur), verzekeringsmaatschappijen, IT- en/of marketingbedrijf, accountant enz. Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening.  

4. U heeft op ieder moment recht om kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens en ze te laten wijzigen of verwijderen uit onze bestanden. Alle vragen hieromtrent kunnen worden gericht aan info@carpentier.be

Bewaring van de gegevens

De onderneming neemt de passende maatregelen tot bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen vernietiging, verlies, aanpassing of enige andere niet-geautoriseerde verwerking. De onderneming bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om hogergenoemde doelen te bereiken.  De onderneming zal de documenten bijhouden gedurende de termijn die correspondeert met de wettelijke vereisten.

De verstrekte gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte. 

De onderneming zal de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving. Zij zal streven om alle benodigde beveiligingsmaatregelen te nemen om ‘data-inbreuken’ tegen te gaan.
 

Rechten en klachten

U heeft het recht om de onderneming te verzoeken tot vrije toegang tot uw persoonlijke gegevens, het recht tot verbetering of verwijdering van uw gegevens of om een beperking te vragen van de verwerking. U kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U dient uw verzet evenwel te motiveren, behoudens in het geval van direct marketing.

In het geval de verwerking van uw persoonlijke gegevens afhankelijk is van uw toestemming, kan u deze intrekken. Deze herroeping kan evenwel geen invloed hebben op de eerdere (voorafgaand aan de intrekking) legale verwerking gebaseerd op uw toestemming. 

U kan uw verzoek met betrekking tot voornoemde rechten aan ons richten via het e-mailadres of per post. Houd er rekening mee dat de toepasselijke wetgeving voorwaarden kan stellen aan de uitoefening van de bovenstaande rechten.

Bent u het niet eens, dan kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Indien u verder nog vragen heeft over onze website of over het privacybeleid, kan u ons steeds contacteren.

Cookies en Google Analytics

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken traffic log cookies om vast te stellen welke pagina's u bezoekt. Dit helpt om de data te analyseren omtrent webpaginaverkeer en onze website hierop in te stellen, en om aldus nog beter aan uw wensen te kunnen beantwoorden. Wij maken enkel gebruik van deze informatie om een statistiekanalyse te bekomen, daarna worden betreffende data verwijderd.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen gezet worden. De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en u kunt er niet door geïdentificeerd worden. U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet aanvaard worden.

In het algemeen helpen cookies ons om u een betere site te kunnen presenteren, ze laten ons toe om te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie zal ons in geen enkel opzicht toelaten om toegang tot uw computer te verkrijgen of andere informatie omtrent u, anders dan de data dewelke u hebt toegestaan met ons te delen.

Deze verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet aan derden doorgegeven tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn.

Deze website maakt gebruik van Hotjar en Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.